Tag Archives: Blockchain có thể gây ảnh hưởng tới ngân hàng

Blockchain có thể gây ảnh hưởng tới nghề kiểm toán trong tương lai

Blockchain có thể gây ảnh hưởng tới nghề kiểm toán trong tương lai Chuỗi khối tạo ra một hồ sơ truy nguyên theo thời gian thực, do vậy nếu blockchain được chấp nhận rộng rãi, vai trò của kiểm toán viên trong xác minh các giao dịch được thực hiện khi có blockchain sẽ không […]