Sách Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Dự Án, Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng

250,000 

Phần thứ nhất. Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
Phần thứ hai. Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Còn hàng

Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Dự Án
Sách Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý Dự Án, Kế Toán Tài Sản Kết Cấu Hạ Tầng

250,000