Sách Quy Trình Tiếp Công Dân – Xử Lý Khiếu Nại – Tố Cáo Và Phòng – Chống Tham Nhũng

270,000 

-Phần thứ nhất. Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
-Phần thứ hai. Trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân;

Còn hàng

Sách Quy Trình Tiếp Công Dân - Xử Lý Khiếu Nại - Tố Cáo Và Phòng - Chống Tham Nhũng
Sách Quy Trình Tiếp Công Dân – Xử Lý Khiếu Nại – Tố Cáo Và Phòng – Chống Tham Nhũng

270,000