Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp

290,000 

Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu hướng dẫn hoạt động của tổ chức công đoàn về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động; tổ chức thi đua khen thưởng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cơ chế tự chủ, dân chủ trong hoạt động giáo dục; các nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết trong hoạt động của công đoàn ngành giáo dục; đồng thời giải đáp các chế độ chính sách về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục

Còn hàng

Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp
Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp

290,000