Sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng – Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình – Nhà chung cư – Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

265,000 

Phần thứ nhất. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.Phần thứ hai. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.Phần thứ ba. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư..

Còn hàng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình, Nhà chung cư, Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng – Quy chuẩn kỹ thuật về An toàn cháy cho nhà và công trình – Nhà chung cư – Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

265,000