Luật Đấu Thầu – Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Nhà Đầu Tư

220,000 

Cuốn sách gồm các phần chính sau:
Phần thứ nhất. Luật Đấu Thầu Và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
Phần thứ hai. Kiểm Tra, Giám Sát Và Chấn Chỉnh, Xử Phạt Trong Hoạt Động Đấu Thầu…

Còn hàng

Luật đấu thầu - báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu -chọn nhà thầu
Luật Đấu Thầu – Báo Cáo Đánh Giá Hồ Sơ Dự Thầu, Lựa Chọn Nhà Thầu, Nhà Đầu Tư

220,000