Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng – Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng

250,000 

Phần Thứ Nhất. Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng
Phần Thứ Hai. Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư  Và Quy Định Mới Về Quản Lý, Sử Dụng Nhà Chung Cư

Còn hàng

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng - Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng – Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng

250,000