Cuốn sách Quản lý ngân sách địa phương

100,000 

Cuốn sách “Quản lý ngân sách địa phương” của do TS. ANWAR SHAH làm chủ biên đề cập một cách toàn diện đến các nguyên tắc và thông lệ về cải cách các thể chế ngân sách và quản lý tài khóa tại địa phương.

Hết hàng