ĐIỀU KHOẢN

Về việc sử dụng giao diện trên hệ thống LINDO dành cho khách hàng của  LINDO

Khách hàng của Web   có quyền mua và sử dụng tất cả các tài liệu trên kho giao diện Web Nhà Sách Tài Chính

Khách hàng chỉ cần thanh toán phí sử dụng giao diện cho Web  theo mức giá được niêm yết tại thời điểm tải về.