Tag Archives: 18. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào (theo Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 có hiệu lực đến ngày 04/10/2023)

25 BIỂU THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2022

1. Biểu thuế nhập khẩu thông thường 2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 3. Biểu thuế giá trị gia tăng 4. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam Asean – Trung Quốc 5. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean 6. Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Asean – Nhật […]