Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

98,000 

Luật Hiến pháp Việt Nam là môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về ngành luật Hiến Pháp Việt Nam, chế độ chính trị , kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, chính sách đối ngoại, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Còn hàng

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ môn học Hiến Pháp
Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam

98,000