Sách Từ Điển Pháp Luật Việt Nam

450,000 

Sách đẹp, khổ 19×27 cm

Dày 847 trang,

Giá bìa: 695.000đ.

Xuất bản và nộp lưu chiểu quý IV/2022  

Tác giả :Nguyễn Ngọc Điệp

Còn hàng

Sách từ điển pháp luật Việt Nam
Sách Từ Điển Pháp Luật Việt Nam

450,000