Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

265,000 

Phần I. Văn bản hợp nhất bộ luật hình sự 2015 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự 2017
Phần II. Nghị quyết hướng dẫn thi hành bộ luật hình sự
Phần III. Hướng dẫn về thời hiệu thi hành bản án, thi hành hình phạt của bộ luật hình sự
Phần IV. Hướng dẫn phần tội phạm cụ thể của bộ luật hình sự

Còn hàng

Bộ luật hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

265,000