File Excel BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT 8%

File Excel BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT 8%

FILE XCEL BIEU THUE XNK 2022 nghi dinh 15-2022-NĐ-CP
FILE XCEL BIEU THUE XNK 2022 nghi dinh 15-2022-NĐ-CP
NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH gửi tặng cộng đồng Doanh nghiệp
File Biểu thuế XNK Excel năm 2022, cập nhật chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022.
– Nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022.
Khi tra cứu biểu thuế GTGT, ngoài thuế suất tại cột 3 trong File Biểu thuế, các bạn cần xem thêm các cột F (Ghi chú) và cột H (Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) đã tham chiếu với các Phụ lục I, II, IIIA, IIIB và IV.
Bài viết liên quan