sach giao trinh luat moi truong

Giáo trình luật môi trướng

Giáo trình luật môi trướng

Giáo trình luật môi trướng được biên soạn trên cơ sở những thành tựu lập pháp của đất nước ta, đặc biệt là thực tiễn của đất nước trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa