Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị đấu thầu qua mạng theo lộ trình

Vay tiền online

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu những cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng năm hngười nào0hngười nào0 đối với toàn bộ (một00phần trăm) những gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng khó khăn thuộc ngành nghề hàng hóa, nhà cung ứng phi tư vấn, nhà cung ứng tư vấn mang giá gói chào thầu ko quá 5 tỷ đồng và thuộc ngành nghề xây lắp mang giá gói thầu ko quá một0 tỷ đồng (trừ trường hợp đối với những gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc những gói thầu mang tính đặc thù); khuyến khích vận dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng những gói thầu mang trị giá nằm ngoài hạn mức trên.

Bộ GTVT yêu cầu việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm hngười nào0hngười nào0 phải đảm bảo tổng số lượng những gói thầu tối thiểu đạt 60phần trăm số lượng gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng khó khăn và tổng trị giá gói thầu qua mạng đạt tối thiểu hngười nào5phần trăm tổng trị giá những gói thầu vận dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng khó khăn; trừ trường hợp đối với những gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc những gói thầu mang tính đặc thù.

Kể từ ngày Thông tư mộtmột/hngười nào0một9/TT-BKhợp độngT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mang hiệu lực, hệ thống đấu thầu mạng quốc gia sẽ rà soát và tự động, phân loại những gói thầu đề xuất phải đấu thầu qua mạng. Bộ GTVT yêu cầu những đơn vị rà soát những gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 3một/một/hngười nào0hngười nào0 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là ko đấu thầu qua mạng, phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *