CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỀN BÙ GIẢI TỎA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT
Tác giả : LS. NUYỄN VĂN HẬU
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 650
Giá :2.98..000   VNĐ

 CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỀN BÙ, GIẢI TỎA, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT


Quyển sách là tài liệu tham khảo rất cần thiết cho tất cả các cơ quan tư pháp, tòa án, các văn phòng luật sư, trường học và các công ty kinh doanh bất động sản, nhà đất… hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật.


MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỀN BÙ, GIẢI TỎA, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG. (12 văn bản mới)1. Luật Đất đai năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung).2. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành luật Đất đai (trích).3. Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành luật Đất đai.4. Luật nhà ở năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung).5. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.6. Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.7. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (trích).8. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (trích).9. Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (trích).10. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trích).11. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.12. Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. PHẦN THỨ HAI: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT. (27 văn bản mới)1. Luật Đất đai năm 2003 (đã được sửa đổi, bổ sung).2. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành luật Đất đai (trích).3. Luật nhà ở năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung).4. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.5. Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 24/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991.6. Thông tư số 02/1999/TT-BXD ngày 03/5/1999 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về giao dịch dân sự về nhà ở, được xác lập trước ngày 01/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.7. Nghị định số 25/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 của Chính phủ Về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991.8. Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình.9. Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.10. Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.11. Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 775/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.12. Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/02/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 775/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.13. Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 775/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.14. Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 cùa Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình.15. Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.16. Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.17. Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.18. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (trích).19. Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gằn liền với đất.20. Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.21. Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ Về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án.22. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 27/3/2010 của Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm.23. Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25/01/1999 của Tòa án Nhân dân Tối cao – Viện Kiềm sát Nhân dân Tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.24. Thông tư số 27/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 Hướng dẫn nguồn kinh phí để thanh toán cho các trường hợp thuộc diện thanh toán theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 775/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.25. Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Liên bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.26. Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Liên bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.27. Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Liên bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Liên bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

28. Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21/5/2007 của Bộ Tư pháp – Bộ Xây dựng – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Ngân hành Nhà nước Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở.

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi -  có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM 
Điện thoại :
Tel  (08)5.428.9533 – 0917.797.800  
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com

 

Sách cùng loại:
Bình Luận Luật Nhà Ở năm 2014
Tác giả : TS.Nguyễn Minh Oanh
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 16 x 24cm
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá :250.000   VNĐ

Pháp Luật Về Môi Giới Kinh Doanh Bất Động Sản Nhà ở và Đất đai
Tác giả : NXB Lao Động
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Sách Hệ thống toàn văn luật đất đai và các nghị định, thông tư, quyết định hướng dẫn thi hành
Tác giả : NXB NÔNG NGHIỆP
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 500
Giá :270.000   VNĐ

Luật đất đai, nhà ở và hỏi đáp pháp luật về đất đai, nhà ở
Tác giả : NXB Lao Động
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013 và các văn bản về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại về đất.
Tác giả : NXB NÔNG NGHIỆP
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá :280.000   VNĐ

330 câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Tác giả : NXB Lao Động
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Bán hàng trực tuyến Ms. Hoa
0917.797.800
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Kinh doanh Mr. Dũng
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Chi Nhánh HÀ NỘI Mr. Hải
0912.457.239
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Số người online:
Số lượt truy cập: 6804416
CÔNG TY CP SÁCH TÀI CHÍNH Địa chỉ :757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM Điện thoại :Tel (08)5 428 9533 – 091 797 800 Fax: (08)5 428 9533 Link liên kết: sách bộ luật hình sự 2016, sách sổ tay công tác đảng 2016, sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016, sách bộ luật lao động mới nhất 2016, sách vidal việt nam 2016, sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất,sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, sách bộ luật dân sự 2016, sách mims việt nam 2016, mua sách luật ở tp. hcm giá rẻ,cẩm nang pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp năm 2016 I
Thiết kế bởi Nội thất