SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2015
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1kg
Hình thức bìa : CỨNG
Số trang : 450
Giá :350.000   VNĐ

 Trong lónh vöïc lao ñoäng, Coâng ñoaøn giöõ vai troø vaø vò trí raát quan troïng. Bôûi leõ ñaây laø toå chöùc chính trò - xaõ hoäi roäng lôùn cuûa giai caáp coâng nhaân vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng; ñaïi dieän cho caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc, coâng nhaân vaø nhöõng ngöôøi lao ñoäng khaùc, cuøng vôùi cô quan nhaø nöôùc, toå chöùc kinh teá, toå chöùc xaõ hoäi chaêm lo vaø baûo veä quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng; tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc, quaûn lyù kinh teá - xaõ hoäi; tuyeân truyeàn, vaän ñoäng ngöôøi lao ñoäng hoïc taäp naâng cao trình ñoä, kyõ naêng ngheà nghieäp, chaáp haønh phaùp luaät, xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác Vieät Nam xaõ hoäi chuû nghóa. Do ñoù, ñeå hoã trôï caùc hoaït ñoäng cuûa toå chöùc coâng ñoaøn, trong thôøi gian qua, Nhaø nöôùc ta ñaõ ban haønh moät soá vaên baûn nhö: Höôùng daãn soá 1931/HD-TLÑ ngaøy 27-12-2014 cuûa Toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam veà xaây döïng coâng ñoaøn cô sôû vöõng maïnh vaø ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû; Höôùng daãn soá 1932/HD-TLÑ ngaøy 27-12-2014 cuûa Toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam veà Höôùng daãn tieâu chí ñaùnh giaù, xeáp loaïi chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa coâng ñoaøn caáp treân tröïc tieáp cô sôû; Höôùng daãn so 149/HD-TLÑ Ngaøy 04-02-2015 cuûa Toång lieân ñoaøn veà vieäc höôùng daãn xeùt taëng kyû nieäm chöông "Vì söï nghieäp xaây döïng toå chöùc coâng ñoaøn"; Höôùng daãn soá 194/HD-TLÑ ngaøy 12-02-2015 cuûa Toång lieân ñoaøn veà höôùng daãn khen thöôûng chuyeân ñeà "Vaên hoùa, Theå thao"; Höôùng daãn soá 168/HD-TLÑ ngaøy 10-2-2015 cuûa Toång lieân ñoaøn höôùng daãn khen thöôûng thi ñua chuyeân ñeà "Xanh - Saïch - Ñeïp, ñaûm baûo an toaøn veä sinh lao ñoäng"; Höôùng daãn soá 196/HD-TLÑ ngaøy 12-02-2015 cuûa Toång lieân ñoaøn veà höôùng daãn khen thöôûng phong traøo thi ñua "Gioûi vieäc nöôùc, ñaûm vieäc nhaø"

Nhaèm cung caáp kòp thôøi caùc taøi lieäu höôùng daãn hoaït ñoäng cuûa toå chöùc coâng ñoaøn veà thöïc hieän daân chuû, töï chuû, thi ñua – khen thöôûng; coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán phaùp luaät; xaây döïng, ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït ñoäng; thöïc hieän coâng taùc nöõ coâng;… ñoàng thôøi giaûi ñaùp caùc cheá ñoä, chính saùch daønh cho caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc vaø ngöôøi lao ñoäng;…  Nhaø xuaát baûn Hoàng Ñöùc xin giôùi thieäu saùch:

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP NĂM 2015

Noäi dung cuoán saùch goàm coù caùc phaàn sau:

Phaàn thöù nhaát. Höôùng daãn thöïc hieän daân chuû, töï chuû, toå chöùc caùc hoaït ñoäng, thi ñua, khen thöôûng trong toå chöùc coâng ñoaøn;

Phaàn thöù hai. Ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng hoïc taäp suoát ñôøi trong coâng nhaân lao ñoäng taïi caùc doanh nghieäp ñeán naêm 2020;

Phaàn thöù ba. Kyõ naêng vaø phöông thöùc tuyeân truyeàn mieäng, phoå bieán phaùp luaät daønh cho caùn boä coâng ñoaøn;

Phaàn thöù tö. Höôùng daãn xaây döïng, ñaùnh giaù, xeáp loaïi chaát löôïng hoaït ñoäng coâng ñoaøn;

Phaàn thöù naêm. Höôùng daãn thöïc hieän coâng taùc nöõ coâng naêm 2015;

Phaàn thöù saùu. Giaûi ñaùp quyeàn, traùch nhieäm cuûa caùn boä coâng ñoaøn trong vieäc ñaïi dieän, baûo veä quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc, kinh teá – xaõ hoäi;

Phaàn thöù baûy. Giaûi ñaùp caùc vöôùng maéc veà hôïp ñoàng, giaûi quyeát tranh chaáp trong lao ñoäng;

Phaàn thöù taùm. Giaûi ñaùp caùc vöôùng maéc thu, chi, quaûn lyù vaø söû duïng taøi chính trong toå chöùc coâng ñoaøn;

Phaàn thöù chín. Giaûi ñaùp caùc chính saùch veà vieäc laøm, tieàn löông, trôï caáp, phuï caáp, khen thöôûng, baûo hieåm daønh cho caùn boä coâng ñoaøn vaø ngöôøi lao ñoäng;

Chi tiết liên hệ: 085.428.9533- 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi -  có hóa đơn tài chính) 

Địa chỉ :  757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM
Điện thoại :
Tel  (08)5.428.9533 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.9533

 

Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com

 

Sách cùng loại:
Tìm hiểu nghiệp vụ công tác công đoàn, nâng cao năng lực và trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp
Tác giả : NXB Thế giới
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : Cứng
Số trang : 400
Giá :250.000   VNĐ

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị và kỹ thuật trình bày văn bản của tỏ chức công đoàn
Tác giả : NXB Thế Giới
Năm xuất bản : 2018
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5kg
Hình thức bìa : Cứng
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng công đoàn, quy định về việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách
Tác giả : NXB THẾ GIỚI
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Tra cứu và áp dụng những tình huống thường gặp về nghiệp vụ công đoàn các cấp
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Cứng
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Tài liệu tổ chức các hoạt động công đoàn - Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công Đoàn Việt Nam dành cho cán bộ công đoàn các cấp
Tác giả : NXB Hồng Đức
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 19*27
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Cứng
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Cẩm nang quản lý tài chính, tài sản, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính trong hoạt động công đoàn
Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Cứng
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Bán hàng trực tuyến Ms. Hoa
0917.797.800
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Kinh doanh Mr. Dũng
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Chi Nhánh HÀ NỘI Mr. Hải
0912.457.239
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Số người online:
Số lượt truy cập: 6804380
CÔNG TY CP SÁCH TÀI CHÍNH Địa chỉ :757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM Điện thoại :Tel (08)5 428 9533 – 091 797 800 Fax: (08)5 428 9533 Link liên kết: sách bộ luật hình sự 2016, sách sổ tay công tác đảng 2016, sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016, sách bộ luật lao động mới nhất 2016, sách vidal việt nam 2016, sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất,sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, sách bộ luật dân sự 2016, sách mims việt nam 2016, mua sách luật ở tp. hcm giá rẻ,cẩm nang pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp năm 2016 I
Thiết kế bởi Nội thất