CẨM NANG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NGÀNH NGÂN HÀNG 2012
Tác giả : NXB
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1,5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 530
Giá :325.000   VNĐ

CẨM NANG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NGÀNH NGÂN HÀNG 2012

MUÏC LUÏC

Phaàn I............................................................................................................... 1

TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ TOÅ CHÖÙC  vaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc ôû ngaân haøng................................................................................................ 1

muïc i. toång quan veà quaûn trò toå chöùc............................................................ 1

1. nguyeân taéc.................................................................................................................... 1

2. NOÄI DUNG QUAÛN TRÒ TOÅ CHÖÙC...................................................................................... 3

muïc II. TOÅNG QUAN VEÀ QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC....................................................... 9

Phaàn II............................................................................................................ 26

NOÄI DUNG QUAÛN TRÒ nguoàn NHAÂN LÖÏC ôû ngaân haøng................. 26

muïc I.  hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc................................................................ 26

muïc II. thieát keá vaø phaân tích coâng vieäc....................................................... 31

1.thieát keá coâng vieäc...................................................................................................... 31

2. phaân tích coâng vieäc.................................................................................................. 37

3. bAÛN MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC VAØ BAÛN TIEÂU CHUAÅN COÂNG VIEÄC...................................... 40

muïc III.  Tuyeån moä vaø tuyeån choïn nguoàn nhaân löïc............................ 54

1. khaùi nieäm....................................................................................................................... 54

2. noäi dung tuyeån moä.................................................................................................... 54

3. noäi dung tuyeån choïn............................................................................................... 58

4. giuùp nhaân vieân môùi hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng laøm vieäc.............................. 68

muïc IV.  Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc................................... 72

muïc V ñaùnh giaù nhaân vieân....................................................................................... 82

Ñaùnh giaù thaønh tích.................................................................................................... 82

2. ñaùnh giaù thöïc hieän coâng vieäc.............................................................................. 92

muïc VI Taïo ñoäng löïc trong lao ñoäng............................................................ 99

phaàn III........................................................................................................ 109

kyõ naêng giao tieâp cuûa  caùn boä ngaân haøng.............................. 109

1. Ñoái töôïng giao tieáp trong lónh vöïc ngaân haøng.......................................... 109

2. caùc giai ñoaïn cuûa hoaït ñoäng giao tieáp trong lónh vöïc ngaân haøng.... 109

3. Naâng cao khaû naêng giao tieáp cuûa caùn boä giao dòch Ngaân haøng khi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi khaùch haøng................................................................................. 111

phaàn IV QUAÛN TRÒ  HAØNH CHÍNH VAÊN PHOØNG............................... 118

muïc I vaên phoøng vaø quaûn trò vaên phoøng................................................... 118

I. VAÊN PHOØNG................................................................................................................... 118

2. QUAÛN TRÒ:...................................................................................................................... 119

muïc II nghieäp vuï vaên phoøng................................................................................. 131

1. THU THAÄP, XÖÛ LYÙ VAØ CUNG CAÁP THOÂNG TIN TRONG NGHIEÄP VUÏ VAÊN PHOØNG. 131

2. HOAÏCH ÑÒNH, TOÃ CHÖÙC VAØ KIEÅM TRA COÂNG VIEÄC HAØNH CHÍNH VAÊN PHOØNG... 133

3. HOAÏCH ÑÒNH, TOÅ CHÖÙC CAÙC CUOÄC HOÏP, HOÄI NGHÒ, CAÙC CHUYEÁN ÑI COÂNG TAÙC CUÛA LAÕNH ÑAÏO............................................................................................................................. 143

4. TIEÁP KHAÙCH  VAØ GIAO TIEÁP QUA ÑIEÄN THOAÏI......................................................... 147

phaàn V.......................................................................................................... 156

     heä thoáng maãu bieåu veà nhaân söï cuûa ngaân haøng................... 156

-----------------............................................................................................................................... 160

maãu TIEÅU SÖÛ TOÙM TAÉT................................................................................................... 247

maãu PHIEÁU BOÅ SUNG LYÙ LÒCH CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC (Töø thaùng/ naêm.. ñeán thaùng/ naêm .)       250

PHIEÁU GIAO NHAÄN HOÀ SÔ CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC......................................................... 254

PHIEÁU CHUYEÅN HOÀ SÔ CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC............................................................... 255

maãu PHIEÁU NGHIEÂN CÖÙU HOÀ SÔ CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC............................................. 256

maãu PHIEÁU THEO DOÕI VIEÄC SÖÛ DUÏNG, KHAI THAÙC HOÀ SÔ CBCC.............................. 257

MAÃU BAÛN KEÂ KHAI TAØI SAÛN, THU NHAÄP BOÅ SUNG..................................................... 258

maãu BIEÅU THOÁNG KEÂ BAÙO CAÙO Keát quaû keâ khai, xaùc minh taøi saûn, thu nhaäp naêm …       261

Maãu Quyeát ñònh veà vieäc ñieàu ñoäng caùn boä......................................................... 263

Maãu Quyeát ñònh veà tieáp nhaän vaø ñieàu ñoäng caùn boä nhaân vieân................. 264

Maãu Quyeát ñònh boå nhieäm caùn boä.......................................................................... 265

Maãu Quyeát ñònh veà vieäc chaáp nhaän cho caùn boä nhaân vieân thuyeân chuyeån coâng taùc.............................................................................................................................. 266

Maãu Quyeát ñònh xöû lyù kyû luaät caùn boä nhaân vieân........................................... 267

Maãu Quyeát ñònh xoùa boû kyû luaät............................................................................. 268

MAÃU QUYEÁT ÑÒNH TAÏM ÑÌNH CHÆ COÂNG VIEÄC............................................................. 269

Maãu Quyeát ñònh cho thoâi vieäc caùn boä nhaân vieân............................................ 270

maãu ñôn ÑAÊNG KYÙ THAÁT NGHIEÄP................................................................................ 271

maãu thoâng bAÙo veà THOÂNG TIN ÑAÊNG KYÙ THAÁT NGHIEÄP....................................... 272

maãu ÑEÀ NGHÒ HÖÔÛNG BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP........................................................ 274

maãu ÑEÀ NGHÒ HÖÔÛNG TRÔÏ CAÁP MOÄT LAÀN................................................................... 275

maãu ÑEÀ NGHÒ HOÏC NGHEÀ............................................................................................... 276

maãu ñôn ÑEÀ NGHÒ CHUYEÅN NÔI HÖÔÛNG CHEÁ ÑOÄ BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP (tröôùc khi noäp hoà sô)......................................................................................................................... 277

maãu ñôn ÑEÀ NGHÒ CHUYEÅN NÔI HÖÔÛNG CHEÁ ÑOÄ BAÛO HIEÅM THAÁT NGHIEÄP (khi ñaõ coù quyeát ñònh)............................................................................................................. 278

maãu THOÂNG BAÙO VEÀ VIEÄC TÌM VIEÄC LAØM..................................................................... 279

MAÃU SÔ YEÁU LYÙ LÒCH....................................................................................................... 280

MAU ÑÔN XIN VIEÄC LAØM (HOÏC TAÄP)............................................................................... 281

MAÃU BIEÅU KHAI NAÊNG LÖÏC............................................................................................ 282

Maãu Quyeát ñònh boå nhieäm (Daønh cho caùc toå chöùc kinh teá).......................... 283

MAÃU BAÛN TÖÔØNG TRÌNH DIEÃN BIEÁN SÖÏ VIEÄC XAÛY RA................................................ 284

MAÃU THOÂNG BAÙO VEÀ VIEÄC XEM XEÙT XÖÛ LYÙ KYÛ LUAÄT LAO ÑOÄNG............................. 285

MAÃU BIEÂN BAÛN XÖÛ LYÙ VI PHAÏM KYÛ LUAÄT LAO ÑOÄNG................................................. 286

MAÃU QUYEÁT ÑÒNH THI HAØNH KYÛ LUAÄT LAO ÑOÄNG.................................................... 288

Maãu Quyeát ñònh kyû luaät lao ñoäng........................................................................ 289

Maãu Quyeát ñònh cho thoâi vieäc (Daønh cho caùc toå chöùc kinh teá)................. 290

MAÃU QUYEÁT ÑÒNH veà vieäc ban haønh noäi quy lao ñoäng..................................... 291

MAÃU QUYEÁT ÑÒNH Veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa noäi quy lao ñoäng    292

MAÃU COÂNG VAÊN ÑEÀ NGHÒ XAÙC NHAÄN DOANH NGHIEÄP ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØ DOANH NGHIEÄP SÖÛ DUÏNG NHIEÀU LAO ÑOÄNG NÖÕ................................................................................... 293

MAÃU GIAÁY XAÙC NHAÄN DOANH NGHIEÄP ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN LAØ DOANH NGHIEÄP SÖÛ DUÏNG NHIEÀU LAO ÑOÄNG NÖÕ............................................................................................................ 294

Maãu ñaêng kyù söû duïng treû em chöa ñuû 15 tuoåi ÑANG laøm vieäc TAÏI DOANH NGHIEÄP, CÔ SÔÛ SAÛN XUAÁT KINH DOANH.................................................................................... 295

maãu gIAÁY ÑEÀ NGHÒ GIAÙM ÑÒNH KHAÛ NAÊNG LAO ÑOÄNG............................................. 297

maãu TOÙM TAÉT HOÀ SÔ CUÛA NGÖÔØI LAO ÑOÄNG höôûng baûo hieåm xaõ hoäi.............. 298

MAÃU DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG VAØ QUYÕ TIEÀN LÖÔNG TRÍCH NOÄP BHXH.................... 299

MAÃU DANH SAÙCH LAO ÑOÄNG, QUYÕ TIEÀN LÖÔNG BOÅ SUNG MÖÙC NOÄP BHXH........... 300

MAÃU KEÁ HOAÏCH TIEÀN LÖÔNG – TIEÀN THÖÔÛNG NAÊM.................................................. 302

MAÃU THÖÏC HIEÄN TIEÀN LÖÔNG – TIEÀN THÖÔÛNG NAÊM................................................. 303

Phaàn VI......................................................................................................... 304

NGHEÄ THUAÄT LAÕNH ÑAÏO HIEÄN ÑAÏI...................................................... 304

Muïc I. LAÕNH ÑAÏO VAØ HIEÄU QUAÛ CUÛA LAÕNH ÑAÏO............................................. 304

Muïc II. QUYEÀN LÖÏC CUÛA LAÕNH ÑAÏO  trong kinh doanh........................ 311

Muïc III. PHAÅM CHAÁT VAØ KYÕ NAÊNG caàn coù CUÛA LAÕNH ÑAÏO....................... 320

Muïc IV. BAÛN CHAÁT CUÛA COÂNG VIEÄC VAØ VAI TROØ CUÛA NGÖÔØI LAÕNH ÑAÏO 328

Muïc VI. HOAÏT ÑOÄNG LAÕNH ÑAÏO VÔÙI VIEÄC RA QUYEÁT ÑÒNH VAØ TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN THAÉNG LÔÏI CAÙC QUYEÁT ÑÒNH................................................................... 337

Phaàn VII....................................................................................................... 347

caùc vaên baûn phaùp luaät lieân quan ñeán coâng taùc quaûn trò haønh chính,nhaân söï ngaân haøng........................................................ 347

1.  BOÄ LUAÄT LAO ÑOÄNG ÑAÕ SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG  (Naêm 2002, naêm 2006, naêm 2007).. 347

2.  LUAÄT VIEÂN CHÖÙC SOÁ 58/2010/QH12 NGAØY 15-11-2010 CUÛA QUOÁC HOÄI..................... 403

3.  LUAÄT  CAÙN BOÄ COÂNG CHÖÙC SOÁ 22/2008/QH12  NGAØY 13-11-2008 CUÛA QUOÁC HOÄI NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM....................................................................... 423

4.  QUYEÁT ÑÒNH SOÁ 1448/QÑ-NHNN NGAØY 26-6-2008  CUÛA NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM Veà vieäc ban haønh Danh muïc caùc vò trí coâng taùc  phaûi thöïc hieän ñònh kyø chuyeån ñoåi ñoái vôùi  caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc Ngaân haøng Nhaø nöôùc    447

5.  QUYEÁT ÑÒNH SOÁ 28/2006/QÑ-NHNN NGAØY 30-06-2006 CUÛA THOÁNG ÑOÁC NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC Veà vieäc ban haønh Quy cheá ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc Ngaân haøng Nhaø nöôùc............................................................................... 449

6.  LUAÄT NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM SOÁ 46/2010/QH12 NGAØY 16-6-2010 CUÛA QUOÁC HOÄI       460

7.  LUAÄT CAÙC TOÅ CHÖÙC TÍN DUÏNG SOÁ 47/2010/QH12 NGAØY 16-6-2010 CUÛA QUOÁC HOÄI 478

giá phát hành : 325.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

  công ty cổ phần sách kế toán tài chính

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :
Tel  (08)5.428.9533 – 0917.797.800 
Website: www.sachtaichinh.org - Email:

Sách cùng loại:
Quy đinh mới về vay và cho vay trong các tổ chức tín dụng, ngân hàng
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

Kỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ, quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2017
Kích thước : 20 x 28 cm
Trọng lượng : 1 kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :270.000   VNĐ

hướng dẫn bảo lãnh tín dụng chiến lược kinh doanh huy động vốn vay và cho vay theo kinh tế thị trường
Tác giả : Quang Minh
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :335.000   VNĐ

Phân tích tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ kiểm soát rủi ro hướng dẫn về tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng
Tác giả : Quang Minh
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :335.000   VNĐ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :350.000   VNĐ

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2015 - QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ LÝ RỦI RO VAY VÀ CHO VAY
Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2015
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1kg
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 450
Giá :335.000   VNĐ

Bán hàng trực tuyến Ms. Hoa
0917.797.800
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Kinh doanh Mr. Dũng
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Chi Nhánh HÀ NỘI Mr. Hải
0912.457.239
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Số người online:
Số lượt truy cập: 6810898
CÔNG TY CP SÁCH TÀI CHÍNH Địa chỉ :757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM Điện thoại :Tel (08)5 428 9533 – 091 797 800 Fax: (08)5 428 9533 Link liên kết: sách bộ luật hình sự 2016, sách sổ tay công tác đảng 2016, sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016, sách bộ luật lao động mới nhất 2016, sách vidal việt nam 2016, sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất,sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, sách bộ luật dân sự 2016, sách mims việt nam 2016, mua sách luật ở tp. hcm giá rẻ,cẩm nang pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp năm 2016 I
Thiết kế bởi Nội thất