CẨM NANG AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN
Tác giả : NXB lao động
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.8 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 520
Giá :350.000   VNĐ

cẩm nang pháp luật về an toàn hạt nhân.

MUÏC LUÏC

Phaàn thöù nhaát. LUAÄT NAÊNG LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ VAØ VAÊN BAÛN HÖÔÙNG DAÃN

Phaàn thöù hai. LUAÄT COÂNG NGHEÄ CAO

Phaàn thöù ba. LUAÄT SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG TIEÁT KIEÄM VAØ HIEÄU QUAÛ

Phaàn thöù tö. LUAÄT ÑA DAÏNG SINH HOÏC VAØ VAÊN BAÛN HÖÔÙNG DAÃN

Phaàn thöù naêm. QUY CHUAÅN KYÕ THAÄT QUOÁC GIA VEÀ AN TOAØN BÖÙC XA Ï- MIEÃN TRÖØ KHAI BAÙO, CAÁP GIAÁY PHEÙP

Phaàn thöù saùu. QUY CHEÁ HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM SOAÙT HAÏT NHAÂN & BAÛO ÑAÛM AN NINH NGUOÀN PHOÙNG XAÏ

Phaàn thöù baûy. COÂNG TAÙC THANH TRA, KIEÅM TRA, XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM TRONG LÓNH VÖÏC NAÊNG LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ VAØ AN TOAØN BÖÙC XAÏ

Phaàn thöù taùm. QUY ÑÒNH CHUNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC TOÅ CHÖÙC VAØ DOANH NGHIEÄP KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ

giá phát hành : 350.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

  công ty cổ phần sách kế toán tài chính

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :
Tel  (08)5.428.9533 – 0917.797.800 
Website: www.sachtaichinh.org - Email:

Sách cùng loại:
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tác giả : BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1,5kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang :
Giá :299.000   VNĐ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ
Tác giả : NXB lao động
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 2kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang :
Giá :298.000   VNĐ

TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tác giả : BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Năm xuất bản :
Kích thước : 20,5 x 29,7
Trọng lượng : 3 kg
Hình thức bìa : cứng
Số trang :
Giá :490.000   VNĐ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tác giả : NXB
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 2kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 596
Giá :325.000   VNĐ

LUẬT KHOÁNG SẢN ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN 2011
Tác giả : NXB
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 520
Giá :299.000   VNĐ

Bán hàng trực tuyến Ms. Hoa
0917.797.800
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Kinh doanh Mr. Dũng
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Chi Nhánh HÀ NỘI Mr. Hải
0912.457.239
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Số người online:
Số lượt truy cập: 6810929
CÔNG TY CP SÁCH TÀI CHÍNH Địa chỉ :757/29 Quang Trung, P. 12, Quận Gò Vấp, TPHCM Điện thoại :Tel (08)5 428 9533 – 091 797 800 Fax: (08)5 428 9533 Link liên kết: sách bộ luật hình sự 2016, sách sổ tay công tác đảng 2016, sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016, sách bộ luật lao động mới nhất 2016, sách vidal việt nam 2016, sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất,sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất, sách bộ luật dân sự 2016, sách mims việt nam 2016, mua sách luật ở tp. hcm giá rẻ,cẩm nang pháp luật dành cho giám đốc doanh nghiệp năm 2016 I
Thiết kế bởi Nội thất