??n Gi X?y D?ng Khu V?c Thnh Ph? H? Ch Minh
Tc gi? : NXB Lao ??ng
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 2 kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 1000
Gi :700.000   VN?

Sch C?m nang php lu?t dnh cho ph? n?
Tc gi? : NXB H?NG ??C
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 400
Gi :250.000   VN?

Bnh Lu?n Lu?t Nh ? n?m 2014
Tc gi? : TS.Nguy?n Minh Oanh
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 16 x 24cm
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 450
Gi :250.000   VN?

Chnh sch thu? v cc v?n b?n h??ng d?n th?c hi?n
Tc gi? : NXB Lao ??ng
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 450
Gi :260.000   VN?

Sch L?ch s? h? Nguy?n Vi?t Nam - TS. Nguy?n V?n Ki?m
Tc gi? : NXB H?NG ??C
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 2 kg
Hnh th?c ba : C?ng
S? trang : 800
Gi :500.000   VN?

Sch Ch? d?n p d?ng B? lu?t hnh s? n?m 2015 s?a ??i, b? sung 2017
Tc gi? : TS. Tr?n V?n Bin
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 470
Gi :280.000   VN?

Sch Ch? d?n p d?ng B? lu?t d?n s? n?m 2015
Tc gi? : TS. Tr?n V?n Bin
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 600
Gi :320.000   VN?

Nh?ng ?i?u c?n bi?t v? c?ng tc qu?c phng v an ninh trong tnh hnh m?i
Tc gi? : NXB H?NG ??C
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : C?ng
S? trang : 400
Gi :250.000   VN?

H??ng d?n ho?t ??ng d? phng, pht hi?n s?m, ch?n ?on, ?i?u tr? v qu?n l? m?t s? b?nh kh?ng l?y nhi?m ph? bi?n cho tuy?n y t? c? s?
Tc gi? : NXB H?NG ??C
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 450
Gi :250.000   VN?

Sch Lu?t t? co, lu?t khi?u n?i v cc v?n b?n h??ng d?n thi hnh m?i nh?t
Tc gi? : NXB H?NG ??C
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 450
Gi :250.000   VN?

C?m nang nghi?p v? dnh cho b th?, ph b th? ??ng b?, chi b? v th?c hi?n ngh? quy?t trung ??ng 7 v? t?p trung x?y d?ng ??i ng? cn b? cc c?p
Tc gi? : NXB Th? gi?i
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : C?ng
S? trang : 400
Gi :270.000   VN?

Sch Lu?t ??u th?u, Lu?t c?nh tranh v gi?i ?p m?t s? tnh hu?ng th??ng g?p v? ho?t ??ng ??u th?u, cho hng c?nh tranh
Tc gi? : NXB Lao ??ng
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 450
Gi :300.000   VN?

Tm hi?u nghi?p v? c?ng tc c?ng ?on, n?ng cao n?ng l?c v trang b? ki?n th?c c? b?n v? ph??ng php ho?t ??ng c?ng ?on cho ??i ng? cn b? c?ng ?on cc c?p
Tc gi? : NXB Th? gi?i
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : C?ng
S? trang : 400
Gi :250.000   VN?

S? tay h?c t?p v lm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cch H? Ch Minh
Tc gi? : NXB CTQG
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 16 x 24cm
Tr?ng l??ng : 1kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 200
Gi :75.000   VN?

Sch S? tay c?ng tc ??ng 2018
Tc gi? : NXB CTQG
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 16 x 24cm
Tr?ng l??ng : 1kg
Hnh th?c ba : C?ng
S? trang : 200
Gi :63.000   VN?

H? th?ng ton v?n 7 Lu?t v cc Ngh? quy?t c?a Qu?c h?i n??c C?ng ha X? h?i Ch? ngh?a Vi?t Nam ( k? h?p th? 5 Qu?c h?i kha XIV)
Tc gi? : NXB Lao ??ng
N?m xu?t b?n : 2018
Kch th??c : 20x28
Tr?ng l??ng : 1.5kg
Hnh th?c ba : m?m
S? trang : 400
Gi :260.000   VN?

Bn hng tr?c tuy?n Ms. Hoa
0917.797.800
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Kinh doanh Mr. D?ng
(08)5.428.9533
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Chi Nhnh H? N?I Mr. H?i
0912.457.239
ttsachphapluatchinhtri@gmail.com
Số người online:
Số lượt truy cập: 6658946
C?NG TY CP S?CH T?I CH?NH ??a ch? :757/29 Quang Trung, P. 12, Qu?n G V?p, TPHCM ?i?n tho?i :Tel (08)5 428 9533 C 091 797 800 Fax: (08)5 428 9533 Link lin k?t: sch b? lu?t hnh s? 2016, sch s? tay c?ng tc ??ng 2016, sch bi?u thu? xu?t nh?p kh?u 2016, sch b? lu?t lao ??ng m?i nh?t 2016, sch vidal vi?t nam 2016, sch ch? ?? k? ton hnh chnh s? nghi?p m?i nh?t,sch h? th?ng m?c l?c ng?n sch nh n??c m?i nh?t, sch b? lu?t d?n s? 2016, sch mims vi?t nam 2016, mua sch lu?t ? tp. hcm gi r?,c?m nang php lu?t dnh cho gim ??c doanh nghi?p n?m 2016 I
Thiết kế bởi Nội thất